Καταστατικό

Εκτύπωση
Αρχείο
Download this file (katastatiko.doc)Καταστατικό102 Kb

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

 

ΑΡΘΡΟΝ 1ον

 

Ιδρύεται Πανελλαδικό Επαγγελματικό Σωματείο με επωνυμία: «Σωματείο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, DIA», απανταχού της Ελλάδας, με έδρα την Αθήνα.

 

ΑΡΘΡΟΝ 2ον

 

Σκοποί του Σωματείου είναι η κατοχύρωση, προώθηση και προάσπιση των οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του και γενικότερα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και DIA HELLAS Α.Ε. Η ασφαλιστική τους προστασία, η ανάπτυξη του μορφωτικού τους επιπέδου και η συνένωση όλων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και DIA HELLAS Α.Ε με στενούς δεσμούς αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και η ένωση όλων των ειδικοτήτων για την από κοινού διεκδίκηση των αιτημάτων. Η διεκδίκηση, η κατοχύρωση και η υπεράσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών, καθώς και η ενεργός συμμετοχή στους αγώνες που προωθούν τα κοινά συμφέροντα της εργατικής τάξης.

 

ΜΕΣΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ

 

ΑΡΘΡΟΝ 3ον

 

Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών θα επιδιωχθεί:

1.     Με την ένταξη και δραστηριοποίηση όλων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και DIA HELLAS Α.Ε στο Σωματείο.

2.     Με τη χρησιμοποίηση όλων των μορφών συνδικαλιστικής δραστηριότητας και αγώνων

3.     Με την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

4.     Με τη συνεχή ενημέρωση των μελών, με την κυκλοφορία  εντύπων.

 

5.     Με την χορήγηση και παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας από τους πόρους της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης στα μέλη, που για λόγους κοινωνικής ή συνδικαλιστικής δραστηριότητας στερήθηκαν τις αποδοχές τους ή έχουν ανάγκη βοήθειας.

6.     Με τη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, που θα βοηθήσει στην ανύψωση του μορφωτικού και τεχνολογικού επιπέδου των μελών.

7.     Με τη συνεργασία με Ελληνικές και Διεθνείς Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και ιδιαίτερα των Οργανώσεων Εμπορίου.

 

Βασική αρχή της επίτευξης των σκοπών του Σωματείου, αλλά και της λειτουργίας του, είναι η Δημοκρατική διαδικασία. Με αυτή πρέπει να επιτυγχάνεται η ελεύθερη έκφραση όλων των απόψεων και η συζήτηση, η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών του Σωματείου στη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων και τον έλεγχο των διοικητικών οργάνων, καθώς και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων έκφρασης της εκάστοτε μειοψηφίας.

 

ΑΡΘΡΟΝ 4ον

 

Το σωματείο προσχωρεί ή αποχωρεί σε ή από ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις με απόφαση Γενικής Συνέλευσης και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

ΑΡΘΡΟΝ 5ον

ΜΕΛΗ

 

Μέλη του Σωματείου γίνονται όλοι οι εργαζόμενοι των εταιριών ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., DIA HELLAS Α.Ε και όσων άλλων εταιριών έχουν ή θα έχουν άμεση σχέση με αυτές.

 

Η εγγραφή τους γίνεται με αίτησή τους προς το Σωματείο αν συγκεντρώνουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα αυτού του άρθρου και του Νόμου.

 

Η αίτηση εγγραφής εγκρίνεται από την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να γίνει προσφυγή στην τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει οριστικά. Η προσφυγή δεν αναστέλλει τις συνέπειες της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την ανάκλησή της από την Γενική Συνέλευση. Η εγγραφή γίνεται με την καταβολή 1.000 δραχμές σαν δικαίωμα εγγραφής. Η μηνιάτικη συνδρομή ορίζεται σε 0,2% του μηνιαίου μισθού και αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 

ΑΡΘΡΟΝ 6ον

 

Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και εφόσον είναι ταμειακά εντάξει.

 

Τα μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα του λόγου, του ελέγχου και τις κριτικής στις Γενικές Συνελεύσεις. Επίσης έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται τακτικά για όλη την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου.

 

Τα μέλη του Σωματείου είναι ίσα μεταξύ τους στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις τους.

 

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν έγγραφες και προφορικές προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Τα μέλη του Σωματείου έχουν την υποχρέωση να τηρούν το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Γενικά η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι σύμφωνη με τους σκοπούς του Σωματείου.

 

Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να πληρώνουν χωρίς καθυστέρηση και ανά τρίμηνο τη συνδρομή τους. Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να παρευρίσκονται τακτικά στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και στις Ειδικές και Έκτακτες, στις διάφορες εκδηλώσεις και στους απεργιακούς αγώνες για μερικότερα ή γενικότερα προβλήματα του κλάδου τους και όλων των εργαζομένων.

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 

ΑΡΘΡΟΝ 7ον

Μέλη που η συμπεριφορά τους είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Σωματείου, που δεν πειθαρχούν σε αποφάσεις, ελέγχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο προειδοποιούνται και προτείνονται για διαγραφή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση.

 

Διαγράφονται μέλη όταν δεν τηρούν και ενεργούν αντίθετα με τους όρους του Καταστατικού και τους σκοπούς του Σωματείου, οι δε πράξεις τους μπορούν να επιφέρουν βλάβη στα συμφέροντα των μελών του Σωματείου ή και αυτού του Σωματείου. Ιδιαίτερα απαράδεκτες προς τους σκοπούς του Σωματείου είναι οι ασυμβίβαστες σχέσεις με τον εργοδότη και τα όργανα του.

 

Επίσης διαγράφονται τα μέλη που καθυστερούν πάνω από 3 μήνες τις συνδρομές τους αφού προειδοποιηθούν πρώτα.

 

Τα μέλη προ της αποφάσεως διαγραφής τους καλούνται εξώδικα να υπερασπίσουν τον εαυτόν τους. Αν δεν προσέλθουν, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται ερήμην. Επίσης λόγος διαγραφής είναι και η αλλαγή επαγγέλματος ή η αλλαγή εργοδότη.

 

Διαγραφόμενο μέλος επαναγράφεται μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν τη διαγραφή του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός αν η διαγραφή είχε γίνει για εναντίωση στους σκοπούς του Σωματείου ή άλλους ουσιαστικούς  λόγους οπότε χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Αποχωρών ή διαγραφόμενο μέλος δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου, ούτε δικαιούται επιστροφή των συνδρομών του.

 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

ΑΡΘΡΟΝ 8ον

 

Πόροι του σωματείου είναι:

α.-   Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.

β.-   Η μηνιάτικη συνδρομή.

γ.-   Τα έσοδα από την περιουσία του Σωματείου (τόκοι-πρόσοδοι).

δ.-   Έκτακτες εισφορές που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

ε.-   Τα έσοδα από κάθε φύσης εκδηλώσεις ψυχαγωγικές-πολιτιστικές του Σωματείου.

στ.- Οι τυχόν δωρεές που προέρχονται από μέλη του Σωματείου ή άλλες συνδικαλιστικές       οργανώσεις.

ζ.- Οι επιχορηγήσεις από τον ΟΔΕΠΕΣ, Εργατική Εστία, από σχετικούς άλλους οργανισμούς μέχρι να καταργηθούν.

η.- Από τον εργοδότη για καλύψεις εξόδων σύμφωνα με τον Νόμο 1264/83 (ενοίκια, έξοδα, λειτουργία γραφείου κλπ.).

 

Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Σωματείου δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να συνεπάγεται ανάμιξη αυτού σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

ΑΡΘΡΟΝ 9ον

 

Το Σωματείο διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία και ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια και στο τελευταίο 3μηνο του τρίτου χρόνου.

 

Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε 8 ημέρες και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Έφορο και τον Ταμία. Η πρώτη αυτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται από τον σύμβουλο που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης από όλα τα ψηφοδέλτια και ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνεδρίαση. Σε περιπτώσεις αδράνειας αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πιο επιμελή.

 

Το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναπληρωματικά μέλη, που είναι οι κατά σειρά επιλαχόντες.

 

Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το Διοικητικό Συμβούλιο που αποχωρεί και παραλαμβάνει τα έγγραφα και τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου. Μετά την παραλαβή και παράδοση του νέου από το παλιό Διοικητικό Συμβούλιο λήγει η θητεία του παλιού Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την παράδοση υπογράφεται πρακτικό παραλαβής και παράδοσης.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

ΑΡΘΡΟΝ 10ον

 

Ιδρύεται παράρτημα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου σε όποιο Νομό της χώρας αποφασίσουν οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και DIA HELLAS Α.Ε., ύστερα από απόφαση της ιδρυτικής Συνέλευσης τους εφόσον πληροί τους όρους του παρόντος Καταστατικού.

 

Δεν μπορεί να γίνει δεκτό δεύτερο παράρτημα στον ίδιο Νομό. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει αντιπροσώπους του, οι οποίοι και θα εκτελούν καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου παραρτήματος μέχρι της ίδρυσης παραρτήματος σε αυτό το Νομό.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΡΘΡΟΝ 11ον

 

Συγκροτείται Γενικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και τους προέδρους των παραρτημάτων ή τους νόμιμους και εξουσιοδοτημένους αναπληρωτές τους.

 

Το Γενικό Συμβούλιο έχει απαρτία, αν είναι παρόν το ένα τρίτο (1/3) των μελών του.

 

Το Γενικό Συμβούλιο συνεδριάζει μια φορά το χρόνο τακτικά ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και έκτακτα όποτε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει εγγράφως το ένα τρίτο (1/3) των μελών του. Σε αυτή την περίπτωση το Γενικό Συμβούλιο συγκαλείται εντός τριάντα ημερών (30) από την κατάθεση της αίτησης.

 

Το Γενικό Συμβούλιο συζητεί θέματα που εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο ή προτείνουν μέσω των εκπροσώπων τους τα παραρτήματα.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟΝ 12ον

 

Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου είναι το κυρίαρχο σώμα. Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. γίνονται μία (1) φορά το χρόνο, έκτακτες όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών, με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο., που θα αναφέρει τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε 15 μέρες. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανήσει και δεν συγκαλέσει την τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη ενεργούν σύμφωνα με το Νόμο.

 

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση που ζητούν το 1/3 των μελών σε περίπτωση αδράνειας του Διοικητικού Συμβουλίου. συγκαλείται από τους αιτούντες.

 

Η σύγκληση των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα γνωστοποιούνται στα μέλη του Σωματείου 5-8 ημέρες νωρίτερα, τοιχοκολλούνται δε στα γραφεία του Σωματείου και δημοσιεύονται σε εφημερίδες της έδρας του Σωματείου. Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση των μελών χρειάζεται το 1/2 τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών που είναι ταμειακά εντάξει.

 

Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση γίνεται νέα μέσα σε 15 μέρες που χρειάζεται να βρίσκεται το 1/4 των ταμειακά εντάξει μελών.

 

Αν και αυτή δεν έχει απαρτία γίνεται νέα μέσα σε 15 μέρες όπου είναι αρκετό να βρίσκεται το 1/5 των μελών των ταμειακά εντάξει.

 

Σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατόν να προστεθούν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

 

Προκειμένου για τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία των 3/4 τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

Κάθε ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση που αναφέρεται σε εκλογές οργάνων της Διοίκησης και αντιπροσώπων σε ενώσεις, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά γενικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας είναι άκυρη, αν δεν γίνεται μυστικά.

 

Στις Γενικές Συνελεύσεις εκλέγεται 3μελές Προεδρείο με ανάταση των χεριών.

 

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης που πάρθηκε με μυστική ψηφοφορία είναι άκυρη όταν παραβρέθηκαν στην ψηφοφορία πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Σωματείου ή αν αφορά θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντίθετη με το νόμο ή το Καταστατικό ακυρώνεται μετά από αίτηση ποσοστού μελών που ορίζεται από το Νόμο. Η αίτηση γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από τη λήξη της συνέλευσης από Ειρηνοδικείο της περιφέρειας της έδρας του Σωματείου.

 

Στη χρονιάτικη Γενική Συνέλευση γίνεται ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ακολουθεί συζήτηση και κλείνει το θέμα με μυστική ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι των απολογισμών.

 

Στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση εκλέγεται 3μελής Εφορευτική Επιτροπή με μέχρι 3 αναπληρωματικά μέλη με μυστική ψηφοφορία. Κατά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής βρίσκεται ένας Πρωτοδίκης ή Ειρηνοδίκης που ορίζεται από το Πρωτοδικείο ύστερα από αίτηση της Διοίκησης του Σωματείου και ο οποίος προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή πρέπει κατά κανόνα να είναι αντιπροσωπευτική.

 

ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΑΡΘΡΟΝ 13ον

 

Τα όργανα Διοίκησης και οι αντιπρόσωποι οι οποίοι πρέπει να εκλεγούν κατά τις αρχαιρεσίες είναι τα εξής:

1.     Εκλογή εννιαμελούς (9) Διοικητικού Συμβουλίου.

2.     Εκλογή τριμελούς (3) Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής.

3.     Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου παραρτήματος.

4.     Εκλογή τριμελούς (3) Ελεγκτικής Επιτροπής παραρτήματος.

5.     Εκλογή αντιπροσώπων στο τοπικό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, σύμφωνα με το  Καταστατικό του.

6.     Εκλογή αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, σύμφωνα με το  Καταστατικό της.

 

Τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού μπορεί να είναι ενιαία για:

 

α.  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και την Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο του παραρτήματος και την Ελεγκτική Επιτροπή του παραρτήματος.

γ.   Τους αντιπροσώπους στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο.

δ.   Τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

ΑΡΘΡΟΝ 14ον

 

Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου διεξάγονται κάθε τρία (3) χρόνια.

 

Επικείμενης της λήξης της θητείας των οργάνων του Σωματείου το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει εκλογές, ορίζοντας την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής τους, που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από τριάντα (30) μέρες.

 

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου και ανακοινώνει προς τα παραρτήματα την απόφασή του αυτή και καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των παραρτημάτων, όπως μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών συγκαλέσουν τις Γενικές Συνελεύσεις τους για την εκλογή τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, με την παρουσία δικαστικών αντιπροσώπων.

 

ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΏΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 15ον

 

Στην τρίτη τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, που γίνεται υποχρεωτικά στην Αθήνα και στις Γενικές Συνελεύσεις των παραρτημάτων που συγκαλούνται σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, εκλέγονται για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και για κάθε παράρτημα για την τοπική Εφορευτική Επιτροπή από τρία (3) μέλη τακτικά και μέχρι τρία (3) μέλη αναπληρωματικά. Τα μέλη όλων των Εφορευτικών Επιτροπών δεν μπορεί να είναι υποψήφια για κανένα άλλο όργανο του Σωματείου, ούτε για αντιπρόσωποι του Σωματείου στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

 

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται όχι αργότερα από διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη Γενική Συνέλευση, και στην Αθήνα και στα παραρτήματα. Αν αποφασιστεί στην Αθήνα ή σε κάποιο παράρτημα οι αρχαιρεσίες να παραταθούν αυτό γνωστοποιείται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έγκαιρα, ώστε να καθορίσει την ημέρα ανακήρυξης των εκλεγέντων υποψηφίων.

 

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων για όλα τα όργανα υποβάλλονται στην αρμόδια εφορευτική επιτροπή το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών στην Αθήνα ή στα παραρτήματα αντίστοιχα.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

ΑΡΘΡΟΝ 16ον

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας στέλνονται στην κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία, προ είκοσι τεσσάρων (24) τουλάχιστον ωρών από την καθορισμένη για τις αρχαιρεσίες ημερομηνία,  κάνει και την ανακήρυξη των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, την κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή και των αντιπροσώπων για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο και την Ομοσπονδία.

 

Αιτήσεις για το Διοικητικό Συμβούλιο του παραρτήματος, την Ελεγκτική Επιτροπή του παραρτήματος και των αντιπροσώπων για το τοπικό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο στέλνονται στην Εφορευτική Επιτροπή του παραρτήματος η οποία, προ είκοσι τεσσάρων (24) τουλάχιστον ωρών από την καθορισμένη για τις αρχαιρεσίες ημερομηνία,  κάνει και την ανακήρυξη των υποψηφίων για τα παραπάνω όργανα.

 

Οι εφορευτικές επιτροπές καταρτίζουν τα σχετικά ψηφοδέλτια. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, καθώς και των ανεξαρτήτων υποψηφίων δίνονται στην κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αφού εξετάσει την τυπικά δυνατή συμμετοχή των υποψηφίων στις αρχαιρεσίες, ανακοινώνει τους συνδυασμούς και τους ανεξάρτητους υποψηφίους. Τα ψηφοδέλτια είναι ίδιου μεγέθους για όλους τους συνδυασμούς και ανεξάρτητους υποψηφίους. Η εφορευτική επιτροπή παραρτήματος παραλαμβάνει την κάλπη και αφού την εξετάσει και την βρει κενή, σφραγίζει και κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Στη διάθεση των Εφορευτικών Επιτροπών δίνονται αντίγραφα του Μητρώου Μελών του Σωματείου. Τα μέλη του Σωματείου μπορούν να ψηφίσουν στην έδρα οποιουδήποτε παραρτήματος βρίσκονται κατά την περίοδο των αρχαιρεσιών, αλλά μόνο για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, για την κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή και αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος. Δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν για Διοικητικό Συμβούλιο παραρτήματος, για την τοπική Ελεγκτική Επιτροπή και για αντιπροσώπους στο Τοπικό Εργατικό Κέντρο, εφόσον δεν είναι μέλος του παραρτήματος.

 

Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο σημειώνεται από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο, η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος του μέλους και η διάρκεια της θητείας των οργάνων Διοίκησης και αντιπροσώπων που ψήφισε. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα ψηφοδέλτια κατά την ψηφοφορία μπαίνουν σε ομοιόμορφους φακέλους που έχουν την σφραγίδα του παραρτήματος και τη μονογραφή του Δικαστικού που είναι Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής. Κάθε μέλος υποχρεώνεται να ψηφίσει έναν μόνο συνδυασμό. Οι σταυροί προτίμησης μπορούν να είναι, όσο το σύνολο του αριθμού των μελών που απαιτείται για κάθε όργανο. Αν το ψηφοδέλτιο δεν έχει κανένα σταυρό προτίμησης θεωρείται σαν ψήφος υπέρ του συνδυασμού και μόνο.

 

Σε περίπτωση υπάρξεως ενός (1) μόνο ψηφοδελτίου στις αρχαιρεσίες και μόνο για τα όργανα διοίκησης, τότε οι σταυροί προτίμησης που κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάζει σε κάθε ψηφοδέλτιο δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των μελών του οργάνου για το οποίο ψηφίζουν.

 

Η τοπική Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο του παραρτήματος, για την Ελεγκτική Επιτροπή του παραρτήματος και για αντιπροσώπους στο τοπικό εργατοϋπαλληλικό κέντρο.

 

Η τοπική Εφορευτική Επιτροπή κάνει επίσης καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που αφορούν την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, της κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία και συντάσσει πρακτικό διαλογής. Τα ψηφοδέλτια και το πρακτικό διαλογής στέλνονται στην κεντρική Εφορευτική Επιτροπή της Αθήνας, η οποία κάνει την ανακήρυξη των επιτυχόντων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, για την Ελεγκτική Επιτροπή και για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία, με βάση το σύνολο των ψηφισάντων σε όλη τη χώρα.

 

Το σύστημα εκλογής των μελών στα όργανα Διοίκησης και των αντιπροσώπων στις Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ.

 

Οι έδρες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των τυχόν μεμονωμένων υποψηφίων, σύμφωνα με την εκλογική τους δύναμη.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΡΘΡΟΝ 17ον

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν κριθεί αναγκαίο. Οι τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται μετά από πρόσκληση του Προέδρου, Αντιπροέδρου ή του Γενικού Γραμματέα. Οι συνεδριάσεις ώρα και μέρα, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης ορίζονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και γνωστοποιούνται τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα. Θέματα ημερήσιας διάταξης για την επόμενη συνεδρίαση προτείνουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντες οι μισοί και ένας συμπεριλαμβανομένου του προέδρου ή του αντιπροέδρου.

 

Γενικά οι αποφάσεις παίρνονται με φανερή ψηφοφορία και με πλειοψηφία των μελών που παραβρίσκονται. Θέματα και πέρα από την ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν άμα το ζητήσουν 5 τουλάχιστον μέλη. Απόφαση για απεργία παίρνεται από τη Γενική Συνέλευση με σχετική πλειοψηφία. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στα πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους μετέχοντες στη συνεδρίαση συμβούλους, αφού διαβαστούν στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λειτουργεί με κενό το 1/3 του συνόλου των μελών του. Αν οι κενές θέσεις περάσουν το 1/3 του συνόλου των θέσεων προκηρύσσονται αμέσως εκλογές για την εκλογή των μελών που λείπουν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα απέναντι στο σωματείο και μπορούν να ανακληθούν από την τακτική Γενική Συνέλευση ή από έκτακτες που συγκαλούνται γι’ αυτό το σκοπό (πρόταση μομφής μετά από αίτηση του 1/4 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών). Ο ίδιος αριθμός χρειάζεται για να περιληφθεί μετά από αίτησή τους σαν θέμα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης η ανάκληση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μομφής εναντίον ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα κανονικής θητείας τρία χρόνια.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, διοικεί το Σωματείο βάσει του Νόμου και του Καταστατικού, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου εκτός από τα ζητήματα και αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση διαφόρων ζητημάτων που αφορούν το Σωματείο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφαρμόζει το Καταστατικό. Επίσης προγραμματίζει και συντονίζει τη δουλειά του Σωματείου βοηθούμενο από βοηθητικές επιτροπές που έχουν καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα.

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί επί 3μηνο από τη λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και κατά πλειοψηφία, και μόνο όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο στα δικαστήρια και σε όλες γενικά τις κρατικές αρχές καθώς και σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας αυτού. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και καταρτίζει με την βοήθεια του Γενικού Γραμματέα τις ημερήσιες διατάξεις. Ελέγχει για την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και προσυπογράφει με τον Ταμία  τα εντάλματα πληρωμών. Μετά από κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμει τις εργασίες στα μέλη και ελέγχει την πορεία των εργασιών τους. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

 

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο από την άποψη του υπηρεσιακού μηχανισμού του Σωματείου, φυλάει τα αρχεία και την σφραγίδα, ευθύνεται για την τήρηση του Μητρώου των μελών του Σωματείου σαν υπεύθυνος έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την τακτική ενημέρωσή του.

 

Ευθύνεται για τη σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο, επιβλέπει την τήρηση του Πρωτοκόλλου των εγγραφών τα εισερχόμενα και εξερχόμενα. Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης, φροντίζει για τη συγκέντρωση στοιχείων, για τα θέματα  που θα συζητηθούν.

 

Ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τον Πρόεδρο σε έκθεση υπογεγραμμένη από αυτόν και τον Γενικό Γραμματέα.

 

Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αναπληρωματικός Γενικός Γραμματέας ο οποίος συνεργάζεται και βοηθά τον Γενικό Γραμματέα στην εκπλήρωση των καθηκόντων του.

 

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την χρηματική περιουσία του Σωματείου και την υπόλοιπη κινητή περιουσία. Εισπράττει απ’ ευθείας ο ίδιος οφειλόμενα προς το Σωματείο από μέρους των μελών ή τα χρήματα που διατίθενται υπέρ του Σωματείου. Καταθέτει σε κάποια τράπεζα όλες τις εισπράξεις, στο όνομα του Σωματείου ή δύο (2) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση,  δυνάμενος να κρατάει στα χέρια του για τις δαπάνες του Σωματείου μέχρι 100.000 δραχμές τα δε υπόλοιπα σε τράπεζα.

 

Αναλαμβάνει από την τράπεζα με βάση την επιταγή προσυπογραφημένη από τον Πρόεδρο. Ενεργεί τις πληρωμές για τις τρέχουσες ανάγκες με εντάλματα προσυπογραφημένα από τον Πρόεδρο που παίρνει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα φέρνουν την σφραγίδα του Σωματείου, είναι αριθμημένα κατά αύξοντα αριθμό υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο.

 

Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο ή αν ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση περί της κατάστασης του ταμείου του Σωματείου. Συντάσσει ισολογισμό της διαχείρισης και τον γενικό προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου και υποβάλλει αυτά για επικύρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τελικά.

 

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εισπράξεων και πληρωμών. Τέλος ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου. Τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ο Έφορος διατηρεί τα βιβλία της ακινήτου περιουσίας του Σωματείου. Αντικαθιστά τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο σε περίπτωση απουσίας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Φροντίζει για την τάξη στις Γενικές Συνελεύσεις.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

 

ΑΡΘΡΟΝ 18ον

 

Τα παραρτήματα του Σωματείου διοικούνται από τα Διοικητικά Συμβούλια παραρτημάτων, που αποτελούνται από πέντε μέλη.

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια παραρτημάτων, με την παραπάνω σύνθεσή τους εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παραρτήματος στη σύνθεσή του περιλαμβάνει τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Οι τυχόν υπόλοιποι είναι μέλη απλά του Διοικητικού Συμβουλίου παραρτήματος και τους ανατίθενται καθήκοντα από το όργανο σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες. Η εκλογή των παραπάνω γίνεται με μυστική ψηφοφορία και για κάθε έναν ξεχωριστή, πρώτα για τον Πρόεδρο και στη συνέχεια για τους υπολοίπους με την σειρά που περιγράφονται παραπάνω.

 

Οι αρχαιρεσίες για το Διοικητικό Συμβούλιο παραρτήματος γίνονται ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες για όλα τα άλλα όργανα του Σωματείου. Μετά την ανακήρυξή τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραρτήματος συγκαλούνται μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από το μέλος που πλειοψήφησε σε σταυρούς προτίμησης και αν αρνηθεί ή αμελήσει, τότε συγκαλείται αυτοδίκαια μετά από συνεννόηση των μελών του μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του παραρτήματος συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα ή όποτε κριθεί σκόπιμο, συγκαλείται δε από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή αν το ζητήσει ύστερα από έγγραφη αίτηση το ένα τρίτο (1/3) των μελών του, όπου θα αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο παραρτήματος βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα το ήμισυ (1/2) συν ένα των μελών του.

 

Για την αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του παραρτήματος ισχύει ότι για την αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να γίνουν εκλογές ενδιάμεσα της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του παραρτήματος αυτές προκηρύσσονται για το υπόλοιπο της θητείας.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

 

ΑΡΘΡΟΝ 19ον

 

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παραρτήματος και κηρύσσει την έναρξη των Γενικών Συνελεύσεων παραρτήματος. Ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν το παράρτημα στις τοπικές αρχές και όπου αλλού μετά από εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του παραρτήματος.

 

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο παραρτήματος, υπογράφουν τα εξερχόμενα έγγραφα και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιβλέπουν για την εφαρμογή των αποφάσεων και την καλή ταμειακή διαχείριση. Γενικά πέρα από την συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου παραρτήματος, ο Πρόεδρος έχει ιδιαίτερη ευθύνη για την καλή λειτουργία του παραρτήματος. Ο Γενικός Γραμματέας διατηρεί αρχείο του παραρτήματος, τη σφραγίδα, το βιβλίο πρακτικών διοικητικών συμβουλίων και συνελεύσεων και την αλληλογραφία του παραρτήματος. Εισηγείται τα θέματα ημερησίας διάταξης για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παραρτήματος και της Γενικής Συνέλευσης παραρτήματος, ύστερα από συνεννόηση με τον Πρόεδρο, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο του παραρτήματος.

 

Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας παραρτήματος αντικαθιστά σε περίπτωση κωλύματος τον Γενικό Γραμματέα παραρτήματος. Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου παραρτήματος, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του παραρτήματος, τα διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών. Προκειμένου για πληρωμές, τις κάνει βάσει ενταλμάτων υπογεγραμμένων από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο παραρτήματος κάθε θέμα που έχει σχέση με την οικονομική δραστηριότητα του παραρτήματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο παραρτήματος αποφασίζει για την ασφαλή φύλαξη χρηματικού ποσού μεγαλύτερου του αναγκαίου για τα τρέχοντα έξοδα του παραρτήματος. Ο Ταμίας του παραρτήματος, έχει υποχρέωση να στέλνει τις συνδρομές των μελών του παραρτήματος στον Ταμία του Σωματείου και να συνεργάζεται με αυτόν για κάθε θέμα που αφορά τα οικονομικά του παραρτήματος και του Σωματείου.

 

ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

 

ΑΡΘΡΟΝ 20ον

-Βιβλίο Μητρώου Μελών

-Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

-Βιβλίο Ταμείου

-Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

-Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικού Συμβουλίου

-Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων

-Βιβλίο εκθέσεων της ελεγκτικής επιτροπής

-Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων

 

Για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου και εφόσον οι ανάγκες το απαιτούν το Σωματείο ή το παράρτημα μπορεί να διατηρεί και άλλα βοηθητικά βιβλία, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΡΘΡΟΝ 21ον

 

Η ελεγκτική επιτροπή του Σωματείου και των παραρτημάτων είναι τριμελής και εκλέγεται από τις Γενικές Συνελεύσεις των αρχαιρεσιών.

 

Οι ελεγκτικές επιτροπές συνεδριάζουν τακτικά μία φορά το χρόνο πριν από τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις και ελέγχουν τα οικονομικά του Σωματείου και των παραρτημάτων όπου παρουσιάζουν και τις εκθέσεις τους.

 

Οι ελεγκτικές επιτροπές στην πρώτη συνεδρίασή τους εκτελούν τον υπεύθυνο του οργάνου, ο οποίος συντάσσει τις εκθέσεις και τις παρουσιάζει στις Γενικές Συνελεύσεις.

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

ΑΡΘΡΟΝ 22ον

 

Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική, με την επωνυμία του Σωματείου στην περιφέρεια και στο κέντρο, τα αρχικά της επωνυμίας και το έτος ίδρυσης (1982).

 

ΑΡΘΡΟΝ 23ον

 

Το Σωματείο γιορτάζει την 1η Μάη γιορτή της εργατικής τάξης.

 

ΑΡΘΡΟΝ 24ον

 

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του μεταβιβάζεται σε άλλο ομοειδές σωματείο της περιοχής ή στη δευτεροβάθμια οργάνωση που ανήκει στο Σωματείο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟΝ 25ον

 

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών νόμων και διαταγμάτων.

 

Η εφαρμογή της τροποποίησης των άρθρων 9, 13 και 17 που αφορούν ή σχετίζονται με την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα αρχίσει μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί κατά τις αρχαιρεσίες του Δεκεμβρίου του έτους 2000 και εντεύθεν.

 

ΑΡΘΡΟΝ 26ον

 

Οι τροποποιήσεις εγένοντο επί του Καταστατικού του εγκριθέντος δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3234/82 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ενεγράφη στο βιβλίο ανεγνωρισμένων σωματείων υπ’ αύξοντα αριθμ. 11480 και ειδικό 3235/22.11.1982, όπως αυτό τροποποιήθηκε νόμιμα με τις υπ’ αριθμούς 4284/94 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 873/2000 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που καταχωρήθηκαν επίσης στο ίδιο παραπάνω βιβλίο υπ’ αύξοντα αριθμό γενικό 11480 και ειδικό 3235.

 

Αθήνα  29 Νοεμβρίου 2000

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αφίσες

Ημερολόγιο

Τον προηγούμενο μήνα Ιούλιος 2024 Τον επόμενο μήνα
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Μετάφραση της σελίδας


Στοιχεία επικοινωνίας

 

           Πανεπιστημίου  59 - 2ος όροφος

Αθήνα

Τ.Κ. 10552

 

Τηλέφωνο: 2105229813

Fax: 2105229813

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.