Ανακοίνωση σχετικά με το οικογενειακό επίδομα 2004

Εκτύπωση

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟY ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

 

 

    ΧΡ. ΔΙΑΤ:   5 έτη

    ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛ:

    ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.:

    Αθήνα :    17/6/2004

    Αριθ. Πρωτ.:  B115286

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ : ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Εθνικής Αντίστασης 8

                      Τράχωνες

Πληροφ.: Π. ΖΑΒΡΑ

Τηλ : 210-9989062

    ΠΡΟΣ :1.Περ/κες Δ/νσεις

               2.Τοπικές Υπηρεσίες

               3.Υποκ/τα &Παρ/τα Ι.Κ.Α

               4.Ανταποκριτές Ο.Α.Ε.Δ

               5.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

                  Ασφαλίσεων ,Δ/νση Απασχόλησης.

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:

Kκαταβολή οικογενειακών επιδομάτων έτους 2004.

                                                                                   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

                                                                                   

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 « Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ» το  οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας.

Δεν δικαιούνται επίδομα παιδιών οι μισθωτοί, που βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, λαμβάνουν από τον εργοδότη τους μεγαλύτερο ποσό επιδόματος παιδιών από εκείνο που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ (Άρθρο 18 παρ. 4 Ν. 1346/83).

Σχετικός πίνακας μισθωτών, οι οποίοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό και προβλέπεται να παίρνουν επίδομα από τον εργοδότη τους με βάση Νόμο, ΣΣΕ, ΔΑ, σας έχει σταλεί με το αριθμ. Β113534/2-6-2004 έγγραφό μας.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος είναι η πραγματοποίηση 50 ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος ή δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας ή δίμηνη συνεχή ανικανότητα για εργασία.

Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται επίδομα, πρέπει να έχουν α) ηλικία μέχρι 18 ετών, αν σπουδάζουν μέχρι 22 ετών, αν είναι ανίκανα για εργασία ,όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα

 β) να είναι άγαμα γ) να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

     

Το Ν.Δ. 3868/58

Το Π.Δ. 1178/80

Ο Ν.   1346/83 (Άρθρο 18)

Το Π.Δ. 527/84

Ο Ν.   1483/84 (Άρθρο 23)

Το Π.Δ. 412/85

Ο Ν.   2747/99


 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΛΟΕΜ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ                                                                           

Δικαιολογητικά που απαιτούνται απ’ όλους τους δικαιούχους:

1.       Βιβλιάριο ενσήμων του (της) ενδιαφερομένου (-ης) με τα ένσημα του προηγούμενου της επιδότησης έτους.

2.       Οικογενειακό Βιβλιάριο Ασθενείας των παιδιών.

3.       Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης παιδιού ή επικυρωμένη φωτοτυπία της (για τους νέους δικαιούχους).

4.       Αστυνομική ταυτότητα του ασφαλισμένου.

5.      Βεβαίωση του εργοδότη που να περιλαμβάνει:

·         Την ειδικότητα.

·         Τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

·         Αν προβλέπεται επίδομα παιδιών, ποιο είναι το ποσό κατά μήνα.

6.   Αριθμοί φορολογικού μητρώου ( και των δύο συζύγων).

7.       Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Ε.Τ.Ε ή αριθμός λογαριασμού εφόσον δεν υπάρχει βιβλιάριο.

8.   Εφόσον είναι και οι δύο γονείς δικαιούχοι, βιβλιάρια ενσήμων και των δύο και κοινή δήλωση.

9.      Ασφαλιστικό βιβλιάριο του (της) συζύγου όταν ανήκει σε άλλο Ταμείο Ασφάλισης  (Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α. κ.λ.π.)

10.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για την χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού (άρθρο 18 Ν. 1346/83).

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                               

Δικαιολογητικά που απαιτούνται επιπλέον για τις παρακάτω Ειδικές Κατηγορίες Δικαιούχων.

1.      Δικαιούχοι που βρίσκονται σε διάσταση ή διάζευξη.

1.1       Βιβλιάριο ενσήμων και του (της) συζύγου.

1.2      Απόφαση δικαστικής επιμέλειας των παιδιών ή ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο καθορίζεται ποιος από τους δύο γονείς έχει την επιμέλεια των παιδιών (βεβαιώνεται το γνήσιο των υπογραφών από την αρμόδια αρχή).

2.   Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε χηρεία.

2.1      Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του (της) συζύγου.

2.2      Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο δικαιούχος:

·        Είναι χήρος-α

·        Συγκατοικεί με τα παιδιά και επιβαρύνεται με την συντήρησή τους.

·        Παίρνει ή όχι σύνταξη.

2.3   Βεβαίωση από το Ασφαλιστικό Ταμείο για το ποσό της σύνταξης που δικαιούται λόγω θανάτου κατά το μήνα Απρίλιο του έτους επιδότησης.

3.   Οι δικαιούχοι με παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα και μη.

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης των παιδιών και Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την αναγνώριση ή μη των παιδιών και ότι δεν έχει τελέσει γάμο. ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ: Όταν ο πατέρας διεκδικεί το επίδομα, απόφαση δικαστηρίου, που να του αναθέτει τη γονική μέριμνα.

4.   Οι δικαιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο.

4.1      Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. ή του φορέα κύριας ασφάλισης για το ποσοστό αναπηρίας και για το χρόνο αναπηρίας.

4.2  Αν ο (η) ανάπηρος σύζυγος παίρνει σύνταξη, βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα για το ποσό της σύνταξης κατά το μήνα Απρίλιο του έτους επιδότησης.

5.   Οι δικαιούχοι που έχουν ανάπηρα παιδιά.

 Αν τα παιδιά είναι κάτω των 18 ετών:Απόφαση της Αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα κύριας ασφάλισης ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα ή βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ή αρμόδιο φορέα του Δημόσιου τομέα ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα.

Αν τα παιδιά είναι άνω των 18 ετών: Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα κύριας ασφάλισης ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα και έχουν συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας (άνω του 67%) ή βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ή αρμόδιο φορέα του Δημόσιου Τομέα ότι τα παιδιά είναι ανάπηρα και έχουν συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας (άνω του 67%).

6.   Οι δικαιούχοι που έχουν παιδιά σπουδαστές ( 18 μέχρι 22 ετών).

Βεβαίωση σπουδών από την οποία να προκύπτει ότι η Σχολή είναι ενταγμένη σε βαθμίδα εκπαίδευσης ή ότι ανήκει στο Δημόσιο.

7.   Οι δικαιούχοι που συντηρούν πολύτεκνη οικογένεια.

 Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:

7.1      Έχει εγκαταλειφθεί η οικογένεια από τον ένα γονέα.

7.2  Ότι ο άλλος γονέας δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης.

7.3   Συντηρούνται τα αδέλφια από τον (την) αδελφό (η).

8.   Οι δικαιούχοι που συντηρούν ειδικές κατηγορίες παιδιών ορφανά από τον ένα γονέα.

8.1      Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του γονέα.

8.2      Απόδειξη ότι δεν εργάζεται ο επιζών γονέας ή ότι δεν δικαιούται επίδομα παιδιών από τον Ο.Α.Ε.Δ ή δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:

·        συγκατοικεί με τα παιδιά και επιβαρύνεται με την συντήρησή τους.

·        ο γονέας που επιζεί δεν έχει προϋποθέσεις επιδότησης.

9.   Οι δικαιούχοι που είναι τρίτα πρόσωπα και έχουν την επιμέλεια των παιδιών (ορφανά από δύο γονείς).

Απόφαση δικαστηρίου βάσει της οποίας του έχει ανατεθεί η επιμέλεια των παιδιών.

10. Οι δικαιούχοι άνεργοι που έχουν τουλάχιστον 2μηνη επιδότηση.

Βεβαίωση της Τοπικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. ότι ήταν επιδοτούμενος άνεργος, όταν αυτό δεν αποδεικνύεται από το βιβλιάριο ενσήμων (σφραγίδα Ο.Α.Ε.Δ).

11. Οι δικαιούχοι ασθενείς που έχουν τουλάχιστον 2μηνη συνεχή ανικανότητα για εργασία.

Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας όπου φαίνεται η συνεχής ανικανότητα για εργασία ή βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα.

12. Μη εργαζόμενες μητέρες με σύζυγο στρατιώτη.

12.1 Αστυνομική Ταυτότητα της ασφαλισμένης.

12.2 Βεβαίωση από τη Στρατιωτική Μονάδα.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2004

Η Διοίκηση αποφάσισε:

α)   η έναρξη κατάθεσης των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων έτους 2004, να είναι η 28η Ιουνίου 2004, για τους δικαιούχους με δύο παιδιά και άνω.

β)   για τους δικαιούχους με ένα παιδί η 1η Σεπτεμβρίου 2004.

γ)   για τους δικαιούχους του επιδόματος που τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον εργοδότη τους ή υποβάλλονται δια του ταχυδρομείου, να παραλαμβάνονται από τις Υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον αριθμό παιδιών, και

δ)   οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, σε περιπτώσεις πού αυτοί κρίνουν, δύνανται να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά από δικαιούχους με ένα παιδί σε χρονική περίοδο εκτός της ορισθείσης.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Τα ποσά των οικογενειακών επιδομάτων για το έτος 2004 διαμορφώνονται όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2004

Αρ. τέκνων

Μηνιαίο ποσό

Ετήσιο Ποσό

Ετήσιο ποσό

+

επίδομα 3ου παιδιού

1

8,22

98,64

133,80

2

24,65

295,80

330,96

3

55,47

665,64

700,80

4

67,38

808,56

843,72

5

78,68

944,16

979,32

6

89,98

1.079,76

1.114,92

7

101,28

1.215,36

1.250,52

8

112,57

1.350,84

1.386,00

9

123,87

1.486,44

1.521,60

10

135,17

1.622,04

1.657,20

11

146,47

1.757,64

1.792,80

12

157,77

1.893,24

1.928,40

13

169,06

2.028,72

2.063,88

14

180,36

2.164,32

2.199,48

 

Για κάθε παιδί πέρα από τα τέσσερα έχει ήδη προστεθεί το ποσό των 11,298 € το μήνα. Επίδομα τρίτου παιδιού (Άρθρο 18 Ν. 1346/83)             

Μηνιαίο ποσό 2,93 € και ετήσιο ποσό 35,16 €.

Κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε ότι το ποσό του επιδόματος προσαυξάνεται κατά 3,67 €(μηνιαίο) και 44,04 (ετήσιο) για κάθε παιδί στις περιπτώσεις που απαιτείται.

Σε ότι αφορά την προσαύξηση του επιδόματος ως προς το γονέα, αυτή χορηγείται μόνο, εφόσον ο (η) δικαιούχος δεν συνταξιοδοτείται λόγω θανάτου του άλλου συζύγου ή η μηνιαία σύνταξή του (της) δεν είναι μεγαλύτερη από το 20πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει την 1η Ιανουαρίου του έτους επιδότησης ή εφόσον ο(η)ανάπηρος σύζυγος δεν συνταξιοδοτείται ή η μηνιαία σύνταξη του(της)δεν είναι μεγαλύτερη από το 20πλάσιο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει την1η Ιανουαρίου του έτους επιδότησης. Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται από 1-1-2004 στο ποσό των 24,22 EURO.

Επομένως για να χορηγηθεί η ως άνω προσαύξηση στον/ την δικαιούχο πρέπει  η μηνιαία σύνταξή του /της να μην είναι μεγαλύτερη από 484,4 EURO(24,22Χ20). Hμηνιαία σύνταξη που λαμβάνεται υπόψη, για τη σύγκριση με το 20πλάσιο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, είναι εκείνη του μηνός Απριλίου του έτους επιδότησης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικογενειακού επιδόματος λήγει στον τέλος του επόμενου μήνα του έτους επιδότησης (δηλ. την 31.1.05).

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επισημαίνουμε ιδιαιτέρως, ότι θεωρούμε απαραίτητη για να είναι νόμιμη η παροχή, τη συμπλήρωση της ημερομηνίας και του αριθμού πρωτοκόλλου που τίθεται στις αποφάσεις παλαιών και νέων δικαιούχων, καθώς και στις αποφάσεις συμπληρωματικού ποσού , στο πεδίο που προστέθηκε δίπλα στην ημερομηνία εγγραφής του δικαιούχου.

 Όπως και κατά το παρελθόν , η αποστολή των εντύπων οικογενειακού επιδόματος στη Δ/νση Μηχανογραφίας θα γίνεται το αργότερο κάθε Δευτέρα για τις καταγραφές της προηγούμενης εβδομάδας με το ταχύτερο δυνατό μέσο ή τρόπο, ώστε να ολοκληρώνεται η επεξεργασία από την προαναφερόμενη Δ/νση και θα πιστώνονται οι λογαριασμοί των δικαιούχων το συντομότερο δυνατόν.

Εφιστούμε την προσοχήγια τη σωστή εφαρμογή των οδηγιών μας και ιδιαίτερα επισημαίνουμε τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Υπηρεσίες, για πιστοποίηση της ακρίβειας, των αναγραφομένων στις βεβαιώσεις που χορηγούν οι εργοδότες.

 Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, θα γνωστοποιούνται εγγράφως στη Δ/νση Ασφάλισης.                                               

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                                                Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                                           

1.       Γραμ. Διοικητή                                       

2.   Γραφ.κ. κ Αντιπροέδρων

3    .Γραφ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών                            

       4.    Δ/νσεις B3

Αφίσες

Ημερολόγιο

Τον προηγούμενο μήνα Απρίλιος 2019 Τον επόμενο μήνα
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
week 14 1 2 3 4 5 6 7
week 15 8 9 10 11 12 13 14
week 16 15 16 17 18 19 20 21
week 17 22 23 24 25 26 27 28
week 18 29 30

Μετάφραση της σελίδας


Στοιχεία επικοινωνίας

 

Σωκράτους 51 - 2ος Όροφος

Αθήνα

Τ.Κ. 10552

 

Τηλέφωνο: 2105229813

Fax: 2105229813

E-mail: sesem  otenet.gr